Obsah

Základní informace

Milník v odpadovém hospodářství v Klimkovicích

Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Tento nový zákon nahradil zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. na základě kterého byly v našem městě uzavírány smlouvy o sběru svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu a smlouvy BIO o sběru, svozu a využívání odpadů ze zeleně. 

Přechodné období v roce 2021 skončilo a nyní se musí obce, města, svozové firmy a skládkaři vypořádat se všemi náležitostmi, které nová legislativa přináší. Nový zákon o odpadech přináší několik významných změn.

Jednou se základních změn, které přinesla nová odpadová legislativa, je zpoplatnění občanů při nakládání s komunálními odpady. Nová legislativa zcela vypouští ze zákona ustanovení týkající se zpoplatnění komunálních odpadů a nově je celá problematika řešena v zákoně o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích tak umožňuje pouze dva způsoby zpoplatnění občanů, a to prostřednictvím poplatku za systém nakládání s odpadem nebo poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Zcela je tak vypuštěna možnost uzavření smlouvy.

Zastupitelstvo města Klimkovic se na svém 27. zasedání konaném dne 10. 11. 2021 usneslo na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, se kterou jste měli možnost se seznámit v lednovém vydání Zpravodaje. Město Klimkovice tak zpoplatnilo nakládání s komunálními odpady prostřednictvím místního poplatku za systém nakládání s odpadem s tím, že v souladu s platnou odpadovou legislativou nebude s účinností od 1. 1. 2022 vybírat poplatek vyplývající z uzavřených smluv o sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které byly uzavřeny dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a které společnost OZO Ostrava s.r.o. uzavírala v zastoupení města Klimkovic, ani poplatek vyplývající z uzavřených smluv BIO o sběru, svozu a využívání odpadu ze zeleně, uzavírané přímo se společností OZO Ostrava s.r.o.

Informační dopis s platebními údaji vztahující se k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství obdrží občané do svých schránek v nejbližších dnech.

Město Klimkovice se i díky koncepci odpadové legislativy rozhodlo pro zásadní změnu systému svozu odpadů. Ve spolupráci se společností OZO Ostrava s.r.o. právě probíhají přípravy na přechod na tzv. DOOR TO DOOR systém neboli třídění u domu. Tento systém umožní občanům rodinných domů třídit jednotlivé komodity odpadů přímo u svého rodinného domu. Nádoby na tříděný odpad – směsný odpad, papír, plast budou přistaveny ke všem rodinným domům ve městě. Stávající nádoby na BIO odpad budou automaticky vyměněny, ostatním občanům budou nádoby přistaveny na jejich žádost, kterou bude možné provést na Technické správě města Klimkovice od začátku března 2022.  Zároveň dojde ke zrušení „separačních hnízd“, zůstanou pouze zvony na sklo, kontejnery na elektro a textil. Třídění u domu by mělo z dlouhodobého hlediska zajistit Klimkovicím plnění dvou hlavních cílů odpadového zákona, a to minimalizovat produkci směsného komunálního a objemného odpadu a odděleně soustřeďovat/vytřídit 60% komunálních odpadů do roku 2025.

DOOR TO DOOR systém se v posledních letech těší čím dál větší oblibě. Vedení obcí a měst tím reaguje na zvyšující se objem odpadů – hlavně druhotných surovin. Na separačních stanovištích vzniká často nepořádek, hlavně v „průjezdních“ obcích. Třídění u domu tento nešvar eliminuje a komfort občanů se zvýší hlavně v tom, že se zmenší docházková vzdálenost k separačním nádobám.

Město Klimkovice a společnost OZO Ostrava s.r.o. aktuálně zpracovávají podklady pro zavedení tohoto systému, tj. počty nádob a frekvence svozu jednotlivých nádob.

Do doby zavedení tohoto systému bude společnost OZO Ostrava s.r.o. provádět svoz odpadů v souladu se smlouvami o sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního odpadu, které byly uzavřeny dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a které společnost OZO Ostrava s.r.o. uzavírala v zastoupení města Klimkovic, i v souladu se smlouvami o BIO o sběru, svozu a využívání odpadu ze zeleně, uzavírané přímo se společností OZO Ostrava s.r.o.

O dalším postupu v zavádění systému DOOR TO DOOR, harmonogramu výměny popelových nádob a jejich svozu budou občané včas informováni.

 

Jaroslav Varga, starosta

 

Door to door systém co to je?

• Systém třídění komunálních odpadů v obci

• Ke všem rodinným domům jsou přistaveny nádoby na různé komodity odpadů (směsný, papír, plast, BIO – dle požadavku občanů)

• V obci budou zrušena separační stanoviště (zůstanou pouze zvony na sklo, kontejnery na elektro a textil)

• Hlavním cílem je omezení produkce směsného komunálního odpadu

• Aktuálně je tento systém využíván v obci Ludgeřovice (od roku 2018)

Výhody

• Každá nemovitost má „své“ nádoby na separované složky odpadů

 • Zmizí nepořádek v obci kolem separačních stanovišť

• Při správném nastavení systému (velikost nádob a četnost svozu jednotlivých komodit) předpoklad dlouhodobého splnění legislativních limitů

Nevýhody

• Vyšší počáteční investice a náklady na svoz (zvýší se počet obsloužených nádob)

 

Aktuální oznámení

27.12.2023

Kalendáře svozu odpadů 2024

Svozové kalendáře odpadů budou otištěny v prvním lednovém vydání Zpravodaje za rok 2024. Velká změna nastala ve svozu BIO odpadu, kdy veškeré svozy, které probíhaly v sudý týden ve čtvrtek, budou nyní probíhat v sudý týden v úterý.

Detail

10.02.2023

OPTIMALIZACE OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ KLIMKOVICE

OPTIMALIZACE OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE MĚSTĚ KLIMKOVICE

Dotační program „Podpora odpadového hospodářství“

Detail

31.08.2022

Žádost o přistavení nádoby na komunální odpad v zimním období z důvodu topení tuhými palivy

Každá žádost bude posuzovaná individuálně. Na zimní období se bude přistavovat 80 l nádoba na komunální odpad navíc.

Detail

30.06.2022

Žádost o přistavení/výměnu velikosti nádoby na odpad

Žádost o přistavení/výměnu velikosti nádoby na odpad lze vyplněnou zaslat na email: hindulakova@mesto-klimkovice.cz a nebo ji lze vyplnit osobně na Technické správě města Klimkovic v úřední dny. Následně budou veškeré žádosti zpracovávány.

Detail